Problem z komputerem? Zadzwoń: 513 011 871

Zdalna pomoc informatyczna

Regulamin korzystania z usługi "Zdalna pomoc informatyczna"

 

Postanowienia ogólne

 1. Usługa „Zdalna pomoc informatyczna” zwana dalej „pomocą” oferowana jest przez REALIUS A.I. zwana dalej „Firmą” pod marką [aidu].
 2. Skorzystanie z pomocy oznacza akceptację w całości niniejszego regulaminu oraz cennika pomocy ze strony aidu.pl.
 3. Za pomocą oprogramowania do połączenia zdalnego technik wykonujący usługę otrzymuje dostęp do klawiatury i kursora ekranowego komputera Klienta.
 4. Firma zapewnia podgląd na ekranie Klienta wszelkich czynności, które wykonuje technik realizujący pomoc.

 

Warunki udzielenia pomocy

 1. Warunkiem koniecznym do realizacji usługi pomocy jest aktywny dostęp komputera Klienta do sieci Internet. W niektórych przypadkach uzyskanie dostępu do sieci Internet (np. połączenie przez sieć komórkową) może wiązać się z dodatkowymi opłatami, które ponosi Klient.
 2. Warunkiem przeprowadzenia usługi jest zainstalowanie przez Klienta na komputerze, na którym będzie przeprowadzana interwencja programu umożliwiającego połączenie zdalne, które Klient osobiście ściągnie i/lub uruchomi ze strony aidu.pl. W przypadku niemożliwości ściągnięcia programu może być on dostarczony w innej formie. Po wyłączeniu programu do pomocy technik nie ma możliwości ponownego połączenia się z komputerem Klienta.
 3. Technik realizujący usługę nie podejmuje działań innych, niż związane bezpośrednio z udzieleniem pomocy.
  Klient oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania komputerem, na którym będzie wykonywana usługa pomocy.
  Klient oświadcza, że posiada kopię zapasową, która umożliwi w razie konieczności odtworzenie stanu sprzed udzielenia pomocy.
 4. Klient zobowiązuje się, że będzie obecny przy komputerze, na którym będzie wykonywana usługa pomocy podczas jej trwania i będzie obserwował działania technika oraz współpracował z nim w czasie trwania usługi.
  Firma zobowiązuje się do zachowania należytej staranności podczas wykonywania pomocy przez swojego technika oraz do zachowania poufności w przypadku udostępniania przez Klienta informacji o charakterze poufnym.

 

Zakres usług

 1. Usługa obejmuje pomoc w zakresie eksploatacji komputera i/lub związanego z nim oprogramowaniem włącznie z działającym na nim systemem operacyjnym.
 2. Usługa nie obejmuje usług eksperckich takich jak np. naprawa bazy danych, konfiguracja serwerów, itp.

 

Procedura wykonania usługi

Usługa pomocy wykonywana jest w większości przypadków w sposób następujący:

 1. Zebranie niezbędnych informacji na temat zaistniałego problemu.
 2. Zdefiniowanie przyczyny i postawienie diagnozy.
 3. Wybór rozwiązania i przeprowadzenie go w sposób zdalny za pomocą specjalistycznego oprogramowania dostarczonego przez Firmę.

W przypadku, kiedy naprawa nie może być wykonana w sposób zdalny proponujemy alternatywny sposób interwencji.

 


Wyłączenie odpowiedzialności.

 1. Firma nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do sieci Internet wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów informatycznych będących poza jej wpływem, a także w okolicznościach prowadzonych przez nią prac konserwacyjnych systemu informatycznego.
 2. Firma nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań Klienta sprzecznych ze wskazówkami uzyskanymi w drodze konsultacji z technikiem.
 3. Firma nie odpowiada za jakość połączenia przez sieć Internet z komputerem Klienta.
 4. Odpowiedzialność Firmy z tytułu realizowania pomocy ograniczona jest wyłącznie do wysokości ustalonego wcześniej wynagrodzenia za usługę i nie obejmuje innych szkód majątkowych jakie mogą wystąpić po stronie Klienta.
 5. Firma nie odpowiada za utratę danych, programów lub ustawień programów spowodowanych pracami serwisowymi. Klient ma obowiązek wykonania kopii zapasowej ważnych dla niego danych.
 6. Firma nie odpowiada za szkody wyrządzone przez "złośliwe" oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta. Działanie tego typu programów może spowodować usunięcie ważnych plików, na co Firma nie mamy wpływu.

 

Dostępność usługi

 1. Usługa pomocy jest udzielana 24 godziny/dobę przez 7 dni w tygodniu na terenie Rzeczypospolitej Polski.
 2. Dzień i godzina rozpoczęcia pomocy podlega wcześniejszym ustaleniom z Firmą.

 

Płatności i rozliczenia

 1. Klient uiszcza opłatę za usługę pomocy po jej wykonaniu w wybrany przez siebie sposób, w ciągu 3 dni roboczych od dnia wykonania usługi. Lista kanałów płatności dostępna jest na stronie aidu.pl.
 2. W przypadku nieuiszczenia należnej opłaty za usługę pomocy w określonym w pkt.1 terminie, Firma ma prawo naliczyć odsetki za zwłokę.
 3. Cennik za pomoc jest dostępny na stronie aidu.pl.
 4. Niewykorzystany czas pracy technika przepada na korzyść Firmy.
 5. Firma wykonuje usługę rzetelnie i fachowo, lecz w przypadku nienależytego wykonania pomocy nie pobiera żadnych opłat.
 6. Za wykonaną usługę Firma wystawia fakturę VAT i przesła na adres podany przez Klienta.

 
Postanowienia końcowe:

 1. Wszelkie spory związane z działaniem usługi pomocy będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 2. Firma zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Aktualny regulamin jest dostępny na stronie aidu.pl.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego powszechnie prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz.93 z poz. zm.) i Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z poz. zm.).